Elina Sarasalo_PSV

Högsta betyg till klinikens ST-läkarutbildning

Psykiatri Sydvästs specialistläkarutbildning får högsta betyg i den SPUR-inspektion som genomfördes i slutet av förra året.

Elina Sarasalo, studierektor för ST-läkarutbildningen, är glad över det höga betyget och ser det som ett kvitto på att utbildningen håller hög kvalitet. Men säger hon, vi kan inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda nu. Vi ska ha fortsatt hög ambitionsnivå och fortsätta arbeta med ständiga förbättringar.

- Mycket handlar om tydliga strukturer och för det krävs kontinuerligt arbete. Och vi ska bli ännu bättre, säger Elina.

Som ST-läkare på Psykiatri Sydväst finns det många intressanta diagnosbaserade öppenvårdsprogram och heldygnsvårdsavdelningar att förlägga sina olika tjänstgöringsmoment på, och det finns ett stort utbud av kurser och utbildningar att välja mellan. Totalt finns det närmare 40 ST-läkartjänster och eftersom hela kliniken med öppen- och heldygnsvård befinner sig på samma geografiska plats, kan ST-gruppen och övriga läkarkollegor träffas frekvent och regelbundet. Det är en stor fördel, tycker Elina, eftersom det underlättar relationen dem emellan som kollegor. Detta är också viktigt ur ett handledarperspektiv.

Handledning, ledarskap och kommunikation

Handledning är en av Elinas hjärtefrågor. Hon vill att handledning ska vara en naturlig del av alla specialistläkares vardag och att man som handledare alltid ska ha på sig sina ”handledarglasögon”. Att ta det som en vana att ställa frågor, iaktta och ge feedback till ST-läkarkollegor, och att inte vänta med handledning till schemalagd tid.

Likaså vill Elina ge ST-läkarna breda möjligheter att utveckla sin ledar- och kommunikationskompetens. Ledarskap och kommunikation finns med i alla delar av utbildningen och stort fokus ligger på att träna. ST-läkarna får hålla i ronder, psykoedukativa utbildningar för anhöriga och involveras på olika sätt i grundutbildningen, där de kan träna och utveckla sin kompetens. 

Om SPUR:
SPUR-inspektionerna är extern läkarledd inspektionsverksamhet för granskning av utbildningskvalitén och är ett verktyg som ska säkra och höja kvaliteten i den målstyrda specialistutbildningen. Specialistföreningar utser SPUR-inspektörerna. Inspektionerna administreras av LIPUS AB (Läkarnas institution för professionell utveckling i vården). Lipus är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Läkarförbundet

Publicerad 2022-03-21