Avdelning M69

PIVA, avdelning M69, tillhör funktionsområde akut psykiatri, där även Jourmottagningen M47 ingår. Funktionsområdet inriktar sig på ett akut psykiatriskt omhändertagande.

Uppdraget för avdelning M69 är att utifrån patientens behov erbjuda högkvalificerad och säker diagnostik, behandling och omvårdnad för patienter i behov av  psykiatrisk intensivvård.

Psykiatrisk intensivvård är avsedd för patienter som befinner sig en akut fas av en allvarlig psykisk störning där patienten har nedsatt förmåga att själv hantera sitt beteende och där patientens säkerhet inte kan tillgodoses på en annan psykiatrisk vårdavdelning.

Vården utförs av multidisciplinära team. Vården är personcentrerad och inriktad på att identifiera patientens behov, riskbedöma och akut behandla riskbeteenden. Vården utförs och regleras huvudsakligen enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT). Vårdtiden anpassas efter patientens kliniska behov med dagliga fortlöpande bedömningar av patientens status, adekvat medicinering och  riskbedömningar.

Uppdraget omfattar också i förekommande fall samverkan med vårdgrannar såsom kommuner, beroendevård, primärvård m fl.

Avdelningen har även ett rikstäckande tilläggsuppdrag för att upprätthålla en beredskap för isolering och omhändertagande av personer som dömts till vård enligt Smittskyddslagen (SML). 

Kontakta oss på M69

Besöksadress:
M69, Medicingatan 9, plan 6, Huddinge sjukhusområde

Besökstider:
Alla dagar kl 13 - 19.30
Bokas i förväg med personalen.

Telefon:
Avdelningens expedition
08-585 833 69