Familjesamvård – en efterlängtad vårdform

På avdelning M86 finns sedan oktober förra året möjlighet till familjesamvård för Psykiatri Sydvästs patienter med spädbarn. Familjesamvården är ett utökat stöd till familjer upp till ett år efter förlossning när förälder har behov av psykiatrisk heldygnsvård, med syfte att främja hälsa, förebygga försämring och suicid samt främja anknytning mellan vårdnadshavare och spädbarn. Vården utformas med stor flexibilitet utifrån patientens mående och familjens behov.

Familjesamvård kan erbjudas till familjer både när patienten vårdas enligt HSL och LPT.

 

Efterlängtad vårdform

Personalgruppen på M86 har genom åren sett att det ibland finns behov av att ge patient möjlighet att få ha med närstående vid heldygnsvård. Avdelningens patienter är sköra och kan vara särskilt sköra i tät anslutning till en förlossning. Då finns risk för att återinsjukna i sin psykiska sjukdom och att drabbas av postpartum depression/psykos. Många svårt sjuka patienter med spädbarn tackar dock nej till inneliggande vård, trots svår sjukdom och behov av heldygnsvård, av rädsla för att separeras från sitt nyfödda barn och riskera anknytningen till barnet.

- Det finns mycket stigma och tabun kring att vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård. Mycket beroende på att det länge har varit en verksamhet där få har haft insyn men många haft fördomar kring. Genom att öppna upp och bjuda in till ett närmare samarbete med närstående hjälper vi inte bara den enskilda familjen utan minskar förhoppningsvis också stigma, säger Ida Stark, biträdande vårdenhetschef på M86.

Samarbete mellan M86, Konsultenheten och somatiken på KS

När så Konsultenheten i början av 2023 började utreda möjligheterna att öppna familjevårdplats inom Psykiatri Sydvästs heldygnsvård var responsen från personalen på M86 positiv. De hade stor förståelse för behovet och vilja att förbättra vården för patientgruppen. Konsultenheten, som arbetar i team över klinik- och professionsgränser för att hjälpa patienter som har psykiatriska problem och vårdas inom somatiken, hade samma utgångspunkt. De ville erbjuda utökat stöd till familj upp till ett år efter förlossning då föräldern har behov av psykiatrisk heldygnsvård, med syfte att främja hälsa, förebygga suicid och att främja anknytning mellan vårdnadshavare och spädbarn.

- Familjesamvård öppnar för att stärka anknytningen, trots inneliggande vård och oavsett familjekonstellationer. Vården riktar sig till en patientgrupp som utan möjligheten att få ha sitt barn nära ofta väljer bort vård av rädsla för att riskera anknytningen, vilket innebär risk för långa depressioner och svår sjukdom, säger Kristoffer Johansson, överläkare på M86.

Bred förankring

Rutiner för familjesamvård utformades av medarbetare på Konsultenheten och vårdgrensledningen på M86 i nära samarbete med hela personalgruppen på avdelningen. Under arbetets gång gjordes grundlig research och representanter från arbetsgruppen gjorde bland annat studiebesök på en Mother-Baby Unit i Storbritannien, där inneliggande psykiatrisk vård för mor och barn erbjuds sedan flera år tillbaka. I Sverige är vårdformen än så länge ovanlig.

Rut Janzon Ene, vårdenhetschef på M86, berättar att man medvetet lät arbetet med att införa den nya vårdformen ta tid.

- Vi har haft många samverkansmöten med Perinatalpsykiatriska enheten (PPE), förlossningsvården, BB och andra aktörer som vi samarbetar med. Rutinen har bearbetats och omformulerats många gånger efter synpunkter från bland annat klinikledning och skyddsombud, säger Rut.

Nya möjligheter till broar mellan olika vårdformer

Familjesamvården består av M86:s anpassade och personcentrerade heldygnsvårdsinsats plus insatser från Konsultenhetens perinatalpsykiatriska team. Upplägget möjliggör ett mer holistiskt synsätt där familjens behov formar vården och experthjälp kopplas på utifrån vad som är till nytta för patienten. Under den inneliggande vården ges insatser utifrån behov, med till exempel psykologsamtal, mamma-bebisyoga och partnersamtal. Det bygger broar till den fortsatta vården som sedan följer med patienten, i mödra- eller förlossningsvården.

 

Foto: Yanan Li

Publicerad 2024-04-12