Stöd till barn

Vi som arbetar inom den psykiatriska vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn. 

Patientsäkerhetslagen säger att sjukvården särskilt ska se till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder lider av psykisk ohälsa eller beroende. 

Så hjälper du ditt barn

När du blir sjuk så ändras oftast din familjesituation. Du kanske inte kan fungera som förälder på samma sätt som förut. För ditt barn kan det innebära:

  • Oro för dig
  • Du kanske förändras eller ligger på sjukhus 
  • Rollerna i er familj förändras
  • Era rutiner ändras
  • Om du är sjukskriven så kanske ni får sämre ekonomi
  • Du har mindre tid och ork för barnen.

Du som är förälder eller vårdnadshavare på annat sätt är välkommen att prata om dina och ditt barns behov med din behandlare. Du kan också kontakta verksamhetens barnombud eller barnsamordnare.

Barnsamordnare och barnombud

Alla psykiatriska verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde har barnsamordnare och barnombud, vilka jobbar särskilt med att ge stöd till barn.

Barnsamordnaren och barnombuden ser till att:

  • Lagar och förordningar följs 
  • All personal har ett barn- och familjeperspektiv i mötet med dig som patient 
  • Både du och ditt barn erbjuds råd och stöd 
  • Samverkan fungerar med stadsdelar, kommuner och övriga samarbetspartner. 

Barnkonventionen

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som nu är svensk lag. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar. Det lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.

Detta ställer ett större krav på att vi inom Region Stockholm har tillräcklig kunskap om barns rättigheter och hur dessa ska omsättas i verksamheten utifrån uppdrag. Det innebär också att barns rättigheter ska få ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn och unga.