Skriv ut den här sidan

OCD-programmet

OCD- programmet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trickotillomani och dermatillomani. För personer med tvångssyndrom och dysmorfofobi erbjuds i första hand psykologisk behandling via internet.

Vårt uppdrag

De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling. Vi bedriver även utvecklingsarbete och forskning kring tvångssyndrom och relaterade tillstånd.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

 • Medicinsk behandling
 • Psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi)
 • Utbildningsträffar för anhöriga

Vårt behandlingsutbud innefattar kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för tvångssyndrom och dysmorfofobi. Du som har mobilt bank-id kan själv göra en anmälan via internet. Vi accepterar inte remisser där internetbehandling efterfrågas, utan hänvisar till egenanmälan. Mer information om internetbehandling och om egenanmälan finns på internetpsykiatri.se.

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (till exempel psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Du som vill remittera en patient till oss

Primärvården
OCD-programmet tar emot remisser direkt från primärvården. I första hand gäller det patienter som hör till Psykiatri Sydvästs upptagningsområde. Annars ska patienter remitteras till den lokala öppenvårdspsykiatrin primärt. Remisser ställs till Psykiatri Sydväst Utredningsenheten, där det ska specificeras att remissen skall vidarebefordras till OCD-programmet. Aleternativt kan patienter som bedöms lämpliga hänvisas till egenanmälan till internetbaserad KBT, där egenanmälan görs via hemsidan internetpsykiatri.se. 

Specialistpsykiatrin
OCD-programmet tar emot remisser från övrig specialistpsykiatri i de fall en subspecialiserad bedömning krävs med primär frågeställning inom Tvångssyndrom- och relaterad tillstånd, samt frågeställning kring subspecialiserad behandling. I fösta hand tas patienter emot som hör till Psykiatri Sydvästs upptagningsområde, men remisser kan också ställas från andra sektorer i Stockholms läns landstingsområde, och från andra landsting (utomlänspatienter). Alternativt kan patienter som bedöms lämpliga hänvisas till egenanmälan till internetbaserad KBT, där egenanmälan görs via hemsidan internetpsykiatri.se.

Remiss bör innehålla följande:

 • Tydlig frågeställning - Primär frågeställning ska innefatta en diagnos inom gruppen Tvångssyndrom- och relaterade tillstånd. Även patienter med kroniska tics/Tourettes syndrom kan remitteras.
 • Aktuella symtom/problem (t.ex. tvångets art och omfattning, när tvånget uppkommit, hur länge det varit aktivt, lidandets natur och omgång, beskrivning av tvångstankar samt tvångshandlingar).
 • Somatisk hälsa.
 • Insikt avseende tvångsproblematiken.
 • Kort beskrivning av bakgrund, sysselsättning, insatser från kommunen, uppväxtförhållanden, hereditet.
 • Resultat av genomförda skattningar (t.ex. Y-BOCS checklista, Y-BOCS bedömarskattning).
 • Om annan psykiatrisk problematik föreligger (inklusive självdestruktivt beteende och suicidalitet).
 • Genomförd suicidriskbedömning.
 • Tidigare och pågående behandlingsförsök, aktuell medicinering e t c.
 • Föreligger behov av andra insatser för att psykologisk behanding ska kunna genomföras? Specificera vilka av dessa som redan är åtgärdade. 

Förhållande som kan förhindra att patienten kan delta i behandling:

 • Patient med anxiolytikum som bensodiazepiner, eller substansberoende av opiater skall dessa farmaka i normalfallet seponeras av ansvarig läkare redan innan remittering aktualiseras. 
 • Patienter med substansrelaterade syndrom bör dessa tas i beaktande och i möjligaste mån knytas upp parallellt mot beroendeverksamhet.
 • Akuta psykiatriska eller somatiska tillstånd (t.ex. akut pågående suicidalitet, svår depression med uttalad hämning).