Barnombud

Psykiatri Sydväst har barnombud på alla enheter. Barnombuden ska verka för att barnperspektivet beaktas i arbetet på enheterna och verka för att barn som närståendes behov uppmärksammas.

Foto: Linda, barnsamordnare på Psykiatri Sydväst.
Fotograf: Yanan Li

När en förälder har en psykisk sjukdom berör det hela familjen och dess sätt att fungera. Inte minst påverkas barnen som har sina föräldrar som trygghet och förebild i sina liv. Därför kan barn och ungdomar behöva extra stöd och hjälp när en förälder har en psykisk sjukdom.

Idag vet man att barn mår bra av att få hjälp att förstå sin situation och att förstå hur förälderns sjukdom kan påverka familjen. Det gör tillvaron mer begriplig för barnen och ger dem bättre förutsättningar att känna sig trygga.

I Hälso och –sjukvårdslagen, HSL, uppmärksammas minderåriga barn som närstående. Hälso- och sjukvårdens personal har i uppdrag att erbjuda information, råd och stöd till barn som har en förälder med psykisk funktionsnedsättning.

Psykiatri Sydväst har också en barnsamordnare som arbetar med att sprida information, utbilda samt arbeta med övergripande frågor i syfte att uppmärksamma barn som närstående.

Inom Psykiatri Sydväst erbjuder vi:

  • Föräldrastödjande samtal
  • Samtal med barn och föräldrar
  • Barnsamtal som förbereds med förälder/föräldrar

Vi kan även erbjuda stöd enligt särskilda metoder:

  • Beardslee´s familjeintervention,
  • Föra barn på tal, se även folder
  • Stödgruppsverksamhet, Barnkraft, för barn och föräldrar, se folder

Vill du veta mer kan du i första hand tala med den behandlare som du har kontakt med, eller fråga efter vem som är barnombud på enheten.

Du kan också kontakta Linda Wärlegård, barnsamordnare, 076-119 89 06.