Utbildning och kompetensutveckling

På Psykiatri Sydväst vill vi verka för livslångt lärande. Studenter utbildas och gör sin praktik här. Vi arbetar kontinuerligt och ambitiöst med att uppmuntra och säkerställa kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Forskning bedrivs i nära samverkan med den kliniska verksamheten - det skapar ny kunskap hos våra medarbetare och utvecklar vården för våra patienter.

Foto från vänster: Henrik Malaise, biträdande verksamhetschef samt utbildningsansvarig, och Mikael Kakeeto, amanuens och ST-läkare. Fotograf: Yanan Li

Psykiatri Sydväst är en stor vuxenpsykiatrisk klinik som erbjuder öppenvård, heldygnsvård, jour- och konsultationsverksamhet. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och växa i sin roll. Och att utvecklas vidare i nya roller med större ansvar inom organisationen. 

Ubildning och kompetensutveckling för alla medarbetare

Grundutbildningar

Alla som börjar arbeta hos oss får genomgå ett flertal utbildningar, som bland annat berör följande ämnen:

 • Hbtq+
 • Varierande funktionsförmågor
 • Etnisk diskriminering
 • Normer och hur vi möter varandra
 • Miljö
 • Informationssäkerhet

Vi erbjuder dessutom flera kompetenshöjande utbildningar, till exempel:

 • Våldsprevention enligt Bergen-modellen
 • Hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Brand och säkerhet

Löpande kompetensutveckling inom ramen för våra högspecialiserade program

Inom kliniken finns en hög grad av specialisering, bland annat inom PTSD och traumarelaterade tillstånd, OCD, konsultation-liaisonpsykiatri och personlighetssyndrom. Några av behandlingarna som erbjuds här är unika och finns inte någon annanstans i landet. Medarbetare erbjuds löpande kompetensutveckling inom ramen för de högspecialiserade programmen genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.

Aktuell forskning och ny kunskap genom Måndagsföreläsning

Psykiatri Sydväst är en klinik med stort fokus på forskning och utveckling. Här bedrivs forskning tillsammans med Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet och Centrum för Psykiatriforskning (CPF). Många av forskarna arbetar kliniskt på kliniken och det innebär att patienterna snabbt får del av nya behandlingar. För att göra det enkelt för alla medarbetare att hänga med i aktuell forskning har vi ett koncept som kallas för Måndagsföreläsning. Måndagsföreläsningar hålls varje måndag vid lunchtid och är öppna för alla medarbetare att delta i. Föreläsningarna hålls ofta av de kliniskt verksamma forskarna på kliniken eller av forskarkollegor inom psykiatriområdet.  

Chef- och ledarskapsutbildningar

På Psykiatri Sydväst finns en uttalad vision och tydlig riktning för klinikens chefer och ledare. Alla som är eller blir ledare hos oss får kontinuerlig utbildning, möjlighet till ledarskapsutveckling och ges förutsättningar att utöva "ett lysande ledarskap". Utbildning och kompetensutveckling erbjuds löpande enligt klinikens egna koncept:

 • Leader academy
 • Ledarträffar

Alla chefer inom SLSO erbjuds att delta i ett chefsprogram med olika insatser för olika chefsnivåer, till exempel:

 • BAS - chefen som arbetsgivare
 • Arbetsmiljöutbildning - hållbart ledarskap och hälsofrämjande arbetsplatser
 • Arbetsmiljö & hälsa
 • Chefsutveckling i grupp
 • Utvecklande Ledarskap
 • Jämställdhet

För kommande chefer och ledare finns en särskild, strategisk satsning, med:

 • Utvecklingsprogrammet för FRAMtida chefer
 • TOPP15 - för blivande verksamhetschefer
 • Ledarskapsprogram för ST-läkare

Fortbildning för läkare

På kliniken finns studierektorer för AT- läkare, ST-läkare och specialistläkare. Studierektorerna är läkare som arbetar deltid med handledning och utbildning av studenter, samt med vidareutbildning av klinikens specialistläkare.

AT (allmäntjänstgöring), BT (bastjänstgöring), Vik. UL (vikarierande underläkare)

Du kan göra din AT- eller BT-tjänst på kliniken. Det går också att söka vikariat som underläkare, så kallad vik. UL, vilket kan vara intressant om du tänkt dig att senare specialisera dig inom psykiatri.

Studierektor AT/BT Shahin Sanai Farid

ST-läkare

På kliniken tjänstgör ungefär 40 ST-läkare. När kliniken söker ST-läkare annonseras ett så kallat ST-block ut. Du kan söka en ST-tjänst efter godkänd AT-tjänst.

Studierektor Elina Sarasalo

Löpande fortbildning för specialistläkare

För att upprätthålla en hög nivå av vetenskaplighet och klinisk kompetens i verksamheten arbetar vi för att ge de specialistkompetenta läkarna en kontinuerlig vidareutbildning. Psykiatri Sydväst erbjuder fortbildningskurser genom föreläsningar och interaktiva kurser om de stora sjukdomsgrupperna samt till exempel om psykoterapi, farmakologi, psykisk sjukdom vid graviditet. Fortbildningskurserna ges vid fyra tillfällen per år. 

Nyblivna specialistläkare erbjuds ett utbildningsprogram med fokusområden LPT/ledarskap, Akutpsykiatri, Diagnostik, samt PCV inklusive farmakologi. 

Studierektor Diana Pascal

METIS-kurser för ST-läkare i hela Sverige

Klinken ansvarar för fyra kurser som erbjuds inom ramen för METIS (Mer teori i ST - kurser för psykiatriska specialiteter). Kurserna avser:

 1. Konsultationspsykiatri och psykosomatik
 2. Psykiatrisk juridik
 3. OCD och relaterade syndrom
 4. Äldrepsykiatri

Läs mer och anmäl dig här: Metiskurser

Fortbildning för sjuksköterskor

Sjuksköterskor inom kliniken bjuds löpande in till professionsträffar, föreläsningar och utbildningstillfällen. Utbildning erbjuds också kontinuerligt i samarbete med Centrum för psykiatriforskning som har ett brett utbud av utbildningar, vilka är väl förankrade i dagsaktuell forskning samt har ett tydligt vårdnära fokus.

Sjuksköterskor har också möjlighet att söka specialistutbildning i samråd med närmaste chef. Specialistutbildning finns på olika högskolor. Läs mer om utbildningen här: Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatrin (regionstockholm.se)

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA) Peter Lindhamre

Fortbildning för undersköterskor

Utbildning för undersköterskor erbjuds löpande och inkluderar till exempel bemötande och handledning av studenter.

APL-samordnare Norman Schiappacasse Ubilla. 

Fortbildning för psykologer

Studierektor Cornelia Larsson

Information om fortbildning för psykologer kommer inom kort.

Fortbildning för övriga yrkesgrupper inom kliniken

Klinikens kuratorer, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare ingår i rollspecifika nätverk och erbjuds individanpassade utbildningar. Varje år anordnas till exempel en gemensam utbildningsdag för medicinska sekreterare och administratörer. 

Utbildning och praktik för studenter

Varje termin tar vi emot studerande från universitet och högskolor, gymnasieskolor, komvux och yrkeshögskolor. Mottagande av studenter sker i samverkan med främst Karolinska Institutet men även andra universitet och högskolor, till exempel Röda Korsets högskola. Den kliniska utbildningen på gymnasienivå sker i samarbete med Stockholms gymnasier, komvux och yrkeshögskolor. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik är en central och integrerad del av arbetet hos oss. Tillgång till platser för VFU/VIL sker enligt ett beställningsförfarande mellan lärosäte och sjukhus.

Nedan finner du kontaktuppgifter till våra samordnare för studentplaceringar på kliniken.  

Samordnare för arbetsterapeuter, kuratorer, medicinska sekreterare och undersköterskor

Norman Schiappacasse Ubilla, VIL-samordnare

Samordnare för PTP-psykologer och psykologkandidater

Cornelia Larsson, studierektor för psykologer, PTP-psykologer och psykologkandidater

Samordnare för sjuksköterskor

Peter Lindhamre, Adjungerande klinisk adjunkt (AKA)

Samordnare för läkare

Mikael Kakeeto, amanuens