Miljöarbete

Psykiatri Sydväst har ett aktivt miljöarbete och följer Region Stockholms miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016. Verksamheten är miljöcertifierad sedan 2005 och uppfyller kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Målsättning är att integrera och strukturera miljöarbetet i olika processer och ta hänsyn till miljöpåverkan vid beslut.

Psykiatri Sydväst minskar miljöpåverkan genom att:

  1. välja material, produkter och tjänster som har en liten klimatpåverkan. Det sker genom att använda förnybart bränsle i tjänstefordon, minska medarbetarnas resor genom att ha möten via videokonferenser och att välja miljövänliga produkter.
  2. minska mängden avfall och förbättra källsorteringen. Det sker genom att minska utvalda engångsmaterial, ha kunskap om vanligt förekommande läkemedels miljöbelastning och att enheterna har rutiner för avfallshantering. 
  3. minska energiförbrukning och sträva efter att använda förnyelsebara energikällor. Det sker genom att flera enheter har belysningsstyrning i lokalerna och att medarbetarna får besvara energivaneundersökningar.
  4. höja miljömedvetandet och kunskapen hos våra medarbetare. Det sker genom att miljöutbildningar anordnas för att höja kompetensen och motivationen för miljöarbete hos medarbetarna. Psykiatri Sydväst anordnar varje år en miljödag med olika aktiviteter för medarbetare och patienter.