Patienter positiva till lokaler inspirerade av personcentrerad vård

Att kunna låsa sin dörr. Att slå sig ner i ett rum av ljusa färger. Att personalen syns mer. De nya vårdplatserna och det nya arbetssättet vid Psykiatri Sydväst tas emot väl av patienterna.

– Patienterna är mycket positiva till de armband som de får och som gör det möjligt för dem att låsa dörren till sitt rum, säger brukarinflytandesamordnare Anna Skoglund som sammanställt patienternas synpunkter.

Ladda sin mobiltelefon i eget skåp

Många patienter tycker också väldigt mycket om det specialbyggda laddningsskåpet för mobiltelefon och surfplatta som finns inne på patientrummen. Även möjligheten att kunna låsa in sina saker i en privat garderob får positiv respons.

Mindre positiv respons fick badrummen på grund av att det saknades duschväggar vid tiden för sammanställningen. Enligt Anna Skoglund ska det ses över.

Rum för självständighet och integritet

Den nya vårdmiljön, som invigdes hösten 2017, präglas av ljus med väl genomtänkta detaljer som är tänkta att främja patientens självständighet och integritet. De bjuder på såväl öppna ytor som mindre rum för aktivitet eller lugn.

Vårdmiljön är ofta en del i själva den psykiatriska behandlingen. Det gör att utformningen av rum och aktivitetsrum är viktiga. Varje lösning i rummet är noga genomtänkt. Handtag och lås är svåra att skada sig på. Klädkrokarna böjer sig om tyngden de ska bära blir för tung.

Patienternas synpunkter är viktiga

Synpunkterna på de ombyggda avdelningarna har Anna Skoglund hämtat in under tiden oktober 2017 till augusti 2018 i samtal med patienter via Patientforum.

Patientforum hålls som ett möte varje vecka inom heldygnsvården där patienterna erbjuds att delta och lämna synpunkter på den vård de får. Det är patienterna själva som bestämmer ämne. Synpunkterna från patientforum används för att förbättra och utveckla vården.

– De patientsynpunkter som kommit fram på de nya avdelningarna har på det stora hela varit relativt positivt samstämmiga, säger Anna Skoglund.

Arbetar utifrån personcentrerad vård

I samband med ombyggnationen övergick Psykiatri Sydväst mycket tydligt till att arbeta mer utifrån personcentrerad vård. I praktiken har detta inneburit ett stort fokus på de individuella vårdplanerna, både avseende innehåll och praktiskt tillämpning, med avstamp i patientens berättelse och dennes egna beskrivningar av såväl problemområden som styrkor.

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt. Det innebär att se den enskilda personen och att involvera och anpassa vården efter individens behov, resurser och förutsättningar. Idag arbetar man till exempel i tvärprofessionella team i linje med personcentrerad vård.

Synlig personal skapar trygghet

På avdelning M77, som är en av de ombyggda avdelningarna inom Psykiatri Sydväst, vårdas patienter med personlighetssyndrom.

I de nya lokalerna finns flera små expeditioner med glasfönster och ett litet pentry för personalfika och rast i stället för ett stort personalrum bakom stängd dörr så som traditionellt är. Det har medfört att patienterna upplever att personalen är mer synliga och tillgängliga ute på avdelningen. Det säger Michaela Lindgren, som är biträdande vårdenhetschef på M77.

– Detta är något som patienterna uppmärksammat och verkligen uppskattar. Synlig personal skapar trygghet och det uppges också vara lättare än tidigare att få kontakt med personalen för samtal, säger Michaela Lindgren.

Enligt den sammanställning som Anna Skoglund gjort upplever patienterna att bemötandet generellt har förbättrats sedan verksamheten flyttade in i de nya lokalerna. Utöver att personalen beskrivs som mer närvarande, beskrivs de även som bättre på att lyssna och stötta än förut. Patienter beskriver också att det känns som att personalen trivs med varandra och samarbetar väl.

Patienters rätt till inflytande

Enligt Anna Skoglund går det att skönja en försiktigt positiv trend i patienters kännedom om att det finns något som heter individuell vårdplan och om deras rättigheter till delaktighet och inflytande, både via sådant som framkommer på Patientforum och via heldygnsvårdens patientenkät.

– Nu är det upp till oss att hålla det vi utlovat avseende delaktighet och anpassad vård utifrån varje persons individuella önskemål, behov och förutsättningar, säger Anna Skoglund.

Foto: Yanan Li

Publicerad 2019-05-07

Fakta

  • Stockholms läns sjukvårdsområde anordnade fyra seminarier om framtidens psykiatri i början av 2015. Det resulterade i ”Konceptprogram, lokaler för god vård, psykiatrisk heldygnsvård” som i sig är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Locum AB.
  • Målet med ”Konceptprogram, lokaler för god vård, psykiatrisk heldygnsvård” är att bygga lokaler som främjar dels patientens läkande, dels personalens hälsa. Rent konkret är det ett kunskapsunderlag som de personer som planerar lokaler för psykiatrisk heldygnsvård, ska använda.
  • I oktober 2017 invigdes vårdplatser byggda utifrån ”Konceptprogram, lokaler för god vård, psykiatrisk heldygnsvård” på Huddinge sjukhus, Psykiatri Sydväst.