Döv och psykiskt sjuk

Hur är det att ha ett funktionshinder och en psykiatrisk diagnos? På Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade i Älvsjö så finns mycket kunskap om vad det innebär. För vi som hör, vi tänker oftast inte på hur det är att ha en hörselskada. Eller på att teckenspråk är ett eget språk.

- Det finns en audiocentrism och fördomsfullhet  i samhället och inom psykiatrin.  Nästan alla skattningsformulär och tester utgår ifrån att du är hörande, säger Michael Geigant, psykolog.

- Personal på vårdcentral och mottagningar utgår ibland ifrån att det är tillräckligt att skriva i kommunikationen med någon som är döv eller gravt hörselskadad. De kanske inte tänker på att det är viktigt att boka en teckenspråkstolk och avsätta mer tid för ett besök. Inom vården är det ju viktigt med kommunikation för att förstå hur någon mår, säger arbetsterapeut Moni Rosenberg.

Michael Geigant är psykolog och har jobbat cirka 30 år inom psykiatrin. Han tycker att det är bra att ha en psykiatrisk bredd eftersom mottagningen tar emot patienter med alla typer av diagnoser. Gruppen döva/hörselskadade/dövblinda är inte heller en heterogen grupp, utan varje individ har olika behov. - Det gäller att ha breda kliniska kunskaper och att kunna intervjua på egen hand eftersom de flesta formulär inte är gjorda för den här gruppen. Men det är också det som gör arbetet intressant och stimulerande, säger Michael.

Arbetsterapeut Moni Rosenberg började på det som hette Stockholm läns Utredning och Rehabilitering för Döva (SURD).  I juni 2012 så flyttade rehabiliteringen och Psykiatriska mottagningen för döva in i nya gemensamma lokaler i Älvsjö. Syftet med flytten var att kunna ta tillvara på de olika kompetenserna i teamet. 
- Grunden i rehabiliteringen  är det holistiska synsättet och att ge personer egenmakt, samt att ha en tydlig struktur i rehabiliteringsprocessen. Att människor får komma ut i arbete eller i sysselsättning och ibland i studier. Det är också viktigt för att stärka självkänslan, säger Moni.

Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade är en länsövergripande mottagning. Med målgrupperna; döva, barndomshörselskadade och dövblinda. I yrkesgruppen finns läkare, psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, specialpedagog, receptionist och läkaresekretarare.

Att mottagningen arbetar länsövergripande innebär samverkan med andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun/stadsdelsförvaltningar och andra delar av sjukvården som möter samma målgrupper. Mottagningen jobbar också mycket med att nätverka med andra mottagningar i landet, med intresseföreningar, folkhögskolor, myndigheter med flera.

Till Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade