Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är det moderna namnet för det som tidigare kallades manodepressiv sjukdom. Sjukdomen medför svängningar mellan å ena sidan perioder av överaktivitet och ett intensifierat känsloliv och å andra sidan perioder av minskad energi och depression.

Utan behandling är sjukdomen ofta allvarlig och handikappande. Men det finns effektiva behandlingsformer som gör att de allra flesta som drabbats kan leva ett normalt liv utan svåra sjukdomssymtom. En sådan modern behandling kombinerar medicinering med pedagogiska och psykologiska behandlingsmetoder.

Alla människor har variationer sin aktivitet och känsloläge. Vi blir glada och aktiverar oss i situationer där vi har utsikt att nå positiva mål. I andra situationer känner vi negativa känslor och minskar vår aktivitet. Detta är nödvändigt för vårt sociala liv och det är till stor del så som vi styr vårt beteende. Aktivitetsnivå och känsloläge regleras mycket finstämt av vissa system i hjärnan.

Hos människor som drabbats av bipolär sjukdom har dessa system hamnat ur balans och regleringen fungerar inte på normalt sätt. Hjärnan och känslolivet kan överaktiveras på ett sjukligt sätt – detta kallar vi mani. Eller så kan aktiviteten och stämningsläget sjunka – detta kallas depression.

Vanliga symtom vid mani:

överaktivitet, minskat sömnbehov, rusande tankar, svårt att hålla tråden, irritabilitet, upprymdhet, omdömeslöst beteende. I svåra fall aggressivitet och vanföreställningar. Maniska perioder varar vanligen från några dagar till flera månader.

Vanliga symtom vid depression:

nedstämdhet, oförmåga att känna glädje, minskad energi, koncentrationssvårigheter, minskad livslust, hopplöshetskänslor, störd sömn, dålig aptit. I svåra fall självmordstankar, vanföreställningar och oförmåga att fungera i vardagen. Depressionsperioderna varar vanligen från några veckor till många månader, men även mångåriga tillstånd är vanligt.

Mani och depression

är de två typiska uttrycken för sjukdomen. Svängningarna mellan dessa två poler har givit namnet ”bipolär”. Men sjukdomen kan ta sig många andra uttryck. De maniska symtomen kan vara lindriga, så kallad hypomani.

Det är också vanligt att mani- och depressionssymtom blandas, detta kallas blandtillstånd. Eller så kan växlingar mellan depression och mani ske tätt, detta kallas snabbsvängande tillstånd. Inte sällan är symtomen svårtolkade.

Bipolär sjukdom debuterar vanligen någon gång mellan puberteten och 25-årsåldern, men det är inte ovanligt med debut före puberteten eller senare i livet. Det kan ta lång tid innan man förstår att de känslomässiga problem som en människa drabbats av beror på bipolär sjukdom. Klassisk bipolär sjukdom med typiska manier som växlar med depressioner drabbar cirka 1 procent av befolkningen. Räknar man även in andra former av bipolär sjukdom drabbas cirka 5 procent. 

Vad beror bipolär sjukdom på?