Psykiatri i utveckling

Ett spännande utvecklingsarbete pågår inom psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde, vilket redan har resulterat i flera förbättringar för patienter och närstående.

"Bättre vård - mindre tvång" är bara en av delarna i det pågående utvecklingsarbetet. Foto: Per Englund

– Redan från början fanns en tydlig intention med utvecklingsarbetet att det inte skulle vara ett övergående projekt, utan syftet var att försöka hitta en modell för att arbeta med ständiga förbättringar, säger Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef för psykiatrin i Stockholms län sjukvårdsområde. 

Utvecklingsarbetet är en del av Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är att göra patienter och närstående mer delaktiga i vården, men också att utmana oss själva att försöka hitta bättre och smidigare arbetssätt.

En stor framgångsfaktor har varit att patienter och närstående, medarbetare och chefer alla har engagerat sig i arbetet. Därför finns också en bred förankring för de nya idéerna när vi nu går vidare. 

Redan gett resultat

Glädjande nog har arbetet redan börjat bära frukt. Viktiga vinster så här långt är bland annat: 

  • Patienter och närstående är mer delaktiga i behandling och planering av vården  
  • Vi följer systematiskt upp resultaten av vården
  • Tillgänglighet, jämlikhet och säkerhet har blivit bättre genom att vi infört ett processorienterat arbetssätt 
  • Vi har en dialog med företrädare för patient- och närståendeorganisationer om vad som är värdefullt för patienterna 
  • Stärkt samhörighet och förståelse för vårt uppdrag bland medarbetarna

I rapporten "Psykiatri i utveckling" beskriver vi kort vad vi åstadkommit så här långt och vad vi vill göra härnäst. 

Publicerad 2016-09-19