Pris för arbete med ADHD-behandling

Berkeh Nasri, psykolog på Internetpsykiatrienheten, Psykiatri Sydväst, har fått Vårstavi-stipendiet för sin forskning för att ta fram ny psykologisk behandling för ADHD-patienter. Hon blev väldigt glad när hon fick beskedet.

- Jag fick läsa mejlet tre gånger innan jag förstod att det var sant. Inom forskningen ingår det att söka stipendier och det var många med ”tunga” projekt som sökte. Det är verkligen ett förtroende man får som betyder mycket.

Berkeh har tidigare medverkat till två pilotstudier. Den ena studien har bestått av gruppterapeutisk behandling där hon vidareutvecklat en manual som bygger både på tidigare beprövade metoder från kognitiv beteendeterapi, KBT, samt dialektisk beteendeterapi, DBT.
- Var för sig så täcker inte de tidigare behandlingsmanualerna  upp alla de olika delar av de svårigheter som vuxna med ADHD kan brottas med i vardagen. Men i kombinerad form så hjälper de patienterna med både exekutiva svårigheter och de emotionella samt relationella svårigheter som en person med ADHD många gånger har, säger Berkeh Nasri.

18 patienter deltog i den första studien som avslutades i våras, och som visade på goda behandlingseffekter.

Parallellt så gjordes en randomiserad pilotstudie som drevs av psykologstudenten Birger Moell tillsammans med Berkeh och med Viktor Kaldo som ansvarig forskare. Studien utvärderade effekten av olika mobilapplikationer för behandling av ADHD. Resultaten visade att användningen av mobilapparna ledde till en höjning av deltagarnas exekutiva förmågor.

Internetbehandling för ADHD-patienter
Pengarna från stipendiet kommer nu att bidra till en ny forskningsstudie som kombinerar och prövar resultaten från de båda pilotstudierna i en internetbehandling.
- Vi försöker nå en målgrupp som oftast inte har tillräcklig behandling och där en multimodal behandling egentligen rekommenderas. När man som vuxen söker vård för sin ADHD-problematik har man brottats med svårigheter sedan unga år vilket bidrar till att omfattningen av problemen har ökat och därmed behovet av mer täckande behandlingsinsatser. Idag får de flesta endast medicinsk behandling.

- Förhoppningen med internetstudien är att kunna göra evidensbaserad psykologisk behandling mer tillgänglig för patienter som får diagnos, som ett komplement till andra alternativ, säger Berkeh.

Om allt går som planerat så kommer forskningsstudien att starta i början av 2014. Berkeh Nasri kommer att presentera sitt arbete den 1 oktober 2013 på ett seminarium på Norra Stockholms Psykiatri.

Stiftelsen Vårstavi
Poul Bjerre (1876-1964) verkade för psykoterapi i en vid mening. Hans kvarlåtenskap gavs formen av en stiftelse som utdelar ett årligt stipendium vilket idag motsvarar 100 000 kronor.

Stiftelsens ändamål, enligt Poul Bjerre
"Befordra vetenskaplig forskning inom psykoterapins område och dess praktiska tillämpning ävensom att verka för därvid framkommande arbetens spridning samt att förvalta de medel, som för detta ändamål ställs till dess förfogande "