Hembesök efter utskrivning

Nu erbjuder vi hembesök till alla patienter som blir utskrivna från vår heldygnsvård. Det är Jourmottagningen som håller i hembesöken, som kommer att pågå på försök från 1 februari till 30 juni, då en uppföljning och utvärdering kommer att göras.

Bakgrunden till detta införande är bland annat den ökade risken för suicid vid övergång från vårdavdelning till öppenvård. Det här knyter också tydligare samman heldygnsvården med öppenvården och stämmer väl överens med den personcentrerade vården, som nu successivt införs även inom vår öppenvård.

Fördelarna för patienterna blir ökad trygghetskänsla och minskade risker. Dessutom minskas onödiga vårdtider inom heldygnsvården på ett säkert sätt. Patienter med förnyat vårdbehov i heldygnsvård kan snabbt få ett erbjudande om vård på avdelning, om stöd i hemmet inte är tillräckligt.

Vid utskrivningssamtalet bokas tiden för hembesöket - om så önskas. Och det finns även möjlighet till ytterligare ett hembesök, innan öppenvården tar vid.