Braining – träning för hjärnan

Forskning visar att fysisk aktivitet, särskilt pulshöjande träning, har positiv effekt för hjärnan. Vid lätt till måttlig depression är träning lika effektivt som mediciner och terapi. På Psykiatri Sydväst kan du som patient få Braining som tilläggsbehandling vid ångest och depression.

Vad är Braining?

Braining är pulshöjande träning i grupp där patienter och personal tränar tillsammans. Målet är att patienter tränar 3 gånger i veckan. Syftet är att minska symtom på depression och ångest samt förbättra livskvalitet och kroppslig hälsa hos patienter. Förhoppningen är även att Braining ska minska stress hos personalen och bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Tilläggsbehandling vid ångest och depression

Metoden Braining ingår i klinikens behandlingsutbud och riktar sig framförallt till patienter som har symtom på ångest eller depression. Det kan antingen vara patienter som behandlas för affektiv sjukdom (bipolär sjukdom eller depression) eller ångestsyndrom, eller patienter som har andra diagnoser där depressiva symtom eller ångest förekommer som delsymtom, exempelvis personlighetssyndrom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Alla patienter på Psykiatri Sydväst har möjlighet att prova på Braining. Prata med din behandlare om du är nyfiken och vill veta mer. 

Det finns evidens för att pulshöjande träning fungerar som behandling vid ångest och depression, i vissa fall är träning lika effektivt som medicin och psykoterapi. Träning har dessutom visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra stresstolerans bland personal i psykiatrin. Både patienter och yrkesverksamma i psykiatrin är medvetna om vikten av fysisk aktivitet, men det kan vara svårt att gå från tanke till handling. Braining hjälper patienter att hitta motivation till och komma igång med pulshöjande träning, med stöd från personalen på sin psykiatriska enhet.

Så här går det till

Braining inleds med ett bedömnings- och motivationssamtal där det ingår en psykiatrisk bedömning, symtomskattning, somatisk undersökning och provtagning samt målformulering utifrån patientens förutsättningar. Därefter bokar patienten träningspass och deltar i enkla pulshöjande gruppträningspass i klinikens regi. Passen leds av utbildade medarbetare på kliniken, så kallade Brainingledare och Brainingvärdar, och övriga medarbetare deltar i mån av tid. I samband med alla gruppträningspass har patienten ett kort individuellt motiverande samtal med Brainingledaren eller Brainingvärden för att stämma av dagsformen.

Vad säger forskningen?

Forskning visar att fysisk aktivitet, särskilt pulshöjande träning har positiv effekt för hjärnan. Vid lätt till måttlig depression är träning lika effektivt som mediciner och terapi. Vid ångest fungerar träning direkt och sänker ångestnivån, och träning har också effekt som del av behandlingen på längre sikt. Träning förbättrar också koncentration och inlärningsförmåga vilket kan vara särskilt viktigt vid t ex ADHD. Utöver effekten på hjärnan finns det många års forskning som visar att fysisk aktivitet fungerar som förebyggande och behandling vid flera kroniska sjukdomar, t ex diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer.