Psykiatri Sydvästs uppdrag

"Syftet med psykiatrisk vård på specialistnivå är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten på grund av psykisk sjukdom hos patienterna."

Det är första raderna i ”Uppdrag psykiatrisk vård för vuxna” som är en viktig del av de avtal som finns mellan kliniken och landstinget. Psykiatri Sydväst har alltså ett tydligt uppdrag från landstinget i Stockholm som regleras i olika avtal.

Dessutom så är Psykiatri Sydväst en myndighet inom landstinget, det betyder att alla lagar, regler och förordningar som styr landstingets verksamhet, också styr klinikens verksamhet.

Hur är kliniken organiserad? Mer om Organisation