Information om forskning och kvalitetssäkring rörande internetbehandling

Här får du information om vad det innebär att delta i det pågående forskningsprojektet: Utvärdering av pilotprojektet "Psykiatri direkt" - Utveckling och implementering av digital triagering mellan specialistpsykiatri och primärvård för patienter i sydvästra SLSO.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera den digitala tjänst du nu kommer använda, Psykiatri Direkt i appen Alltid Öppet. Vi vill undersöka patienters upplevelse och nöjdhet samt väntetider och vilket typ av vård som patienterna senare får. Forskningshuvudman för detta projekt är Region Stockholm och forskningen bedrivs i samarbete med Karolinska institutet (KI). Vi tillfrågar alla som använder Psykiatri Direkt om de vill delta och väljer du att delta kan detta bidra till att säkra och utveckla vårdens kvalitet. Projektet syftar till att ta reda på om det här är ett sätt som förenklar för personer som söker hjälp för psykiska problem.

Hur går studien till?

Psykiatri Direkt införs just nu som ett pilotprojekt i den vanliga vården. För att utvärdera detta använder forskningsstudien endast vårddata som ändå skulle ha samlats in: korta enkäter du ombeds svara på före och efter ditt digitala möte i Psykiatri Direkt och information om dina vårdbesök. Som deltagare i forskningsprojektet tillkommer alltså inga extra frågor eller datainsamling.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Genom att delta ger du oss möjlighet att utvärdera nyttan med Psykiatri Direkt och ta fram underlag att förbättra utformningen av tjänsten. Datahantering kommer att ske i pseudonymiserad form och uppgifter redovisas på gruppnivå så att inga enskilda individer kan identifieras.

Vad händer med mina uppgifter?

Forskningsprojektet kommer att samla in information om dig. Data hämtas från Region Stockholms journalsystem, appen Alltid Öppet som Psykiatri Direkt genomförs i samt enkätssystemet Webropol. Informationen begärs ut från Region Stockholm enligt befintliga rutiner och lagras på säkra system. En kodlista kommer att upprättas där dina uppgifter tilldelas ett studie-ID (pseudonymisering). Uppgifterna lagras enligt KI:s riktlinjer för forskningsdokumentation. Data behandlas i forskningssyfte enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) utifrån den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Stockholm (forskningshuvudmannen). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter som insamlats i forskningsprojektet om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Lina Martinsson (lina.martinsson@ki.se, 08-123 389 88). Dataskyddsombud nås på gdpr.slso@regionstockholm.se . Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet (08-657 61 00, imy@imy.se).

 

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultaten sammanställs på gruppnivå och publiceras i vetenskaplig tidskrift.

Försäkring och ersättning

Eventuella skadeverkningar till följd av behandlingen omfattas av sedvanlig patient- och läkemedelsförsäkring.

Hur gör jag om jag inte vill delta i studien?

Om du inte vill delta i studien ska du kontakta oss enligt nedan eller ta upp det vid det digitala mötet du kommer ha i Psykiatri Direkt. Du behöver inte ange någon anledning till varför du inte vill vara med. Din vårddata kommer då inte att användas i forskningssyfte och din önskan kommer inte påverka din vård.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Då de mätningar och den data som berörs ingår i den reguljära vården och i kvalitetsarbetet inom aktuella vårdenheter, kommer de fortfarande att samlas in, men inte användas för forskningssyfte. Om du vill avbryta ditt deltagande i forskningen eller har några frågor kan du kontakta oss på telefonnummer 08-123 389 88.

 

Ansvarig forskare för studien: Lina Martinsson, Med Dr, Region Stockholm, lina.martinsson@regionstockholm.se, 08-123 389 88