Här sätter vi personen i centrum

Psykiatri Sydväst befinner sig i ett spännande förändringsskeende. Sedan ett år tillbaka har vi en ny organisation med en renodlad heldygnsvårdssektion, en renodlad öppenvårdssektion samt en processektion som ser till att vårdprocesserna löper lika genom hela organisationen. Vi bygger även om heldygnsvårdens lokaler – de första avdelningarna står färdiga till hösten. I de ändamålsenliga lokalerna kommer vi att bedriva Personcentrerad vård, något vi redan nu har sjösatt och börjat arbeta med.

All vårdomsorgspersonal inom heldygnsvården har gått studiecirklar i det etiska förhållningssättet Personcentrerad vård (PCV) och även lärt sig metoden Frigör Tid till Vård (FTV), som är ett ypperligt verktyg till detta förhållningssätt. Alla medarbetare inom heldygnsvårdsavdelningarna har även deltagit i varsin planeringsdag kring PCV (vad vi ska göra) och FTV (hur vi gör det).

Personcentrerad vård består av tre grundpelare. Det är berättelsen, partnerskapet och dokumentationen.

Berättelsen är själva patientberättelsen. Det är viktigt att den nya patienten får tid att ge sin berättelse till varför hen mår som hen gör, varför hen har kommit hit till sjukhuset och vad hen önskar hjälp med. Berättelsen är del av anamnesen.

Partnerskapet upprättas mellan patienten och den dedikerade personalgruppen. Tillsammans med patienten bildar man ett team som arbetar med att ta fram och följa upp vårdplanen. Patienten ska hållas välinformerad och det är viktigt med tydlig ansvarsfördelning, där patienten också har ett självklart eget ansvar.

Vårdplanen dokumenteras så långt det är möjligt med patientens egna ord, på ett lättförståeligt språk. Även här sker dokumentationsarbetet gemensamt i teamet. Vårdplanens uppdateringar dokumenteras löpande och när patienten skrivs ut får hen med sig en skriftlig sammanfattning av sin vårdtid. Vårdplanen följer patienten i genom vårdens alla övergångar.

Våra nya lokaler innebär att vi få fler vårdplatser, fler och mindre avdelningar med fler enkelrum. Det betyder i sin tur att vi behöver fler engagerade medarbetare.  Är du sjuksköterska och vill följa med oss på denna spännande resa?